+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

STATUT FUNDACJI ZIELONA ENERGIA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1
 • Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności z ustawą o Fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 • Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 • Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister odpowiedzialny za ochronę środowiska.
 • Fundacja zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3
 • Fundacja prowadzi działalność pod nazwą FUNDACJA ZIELONA ENERGIA.
 • Fundacja w językach obcych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim: GREEN ENERGY FOUNDATION.
 • Fundacja może używać skrótu nazwy: FZE lub w tłumaczeniu na język angielski: GEF.
4
 • Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Zakłady.

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

5
Celami Fundacji są:
 • Ochrona środowiska naturalnego;
 • Inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.
 • Wspomaganie krzewienie wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej.
 • Wspieranie działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.
 • Działania edukacyjne dotyczące gospodarki energetycznej.
 • Pomoc w popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych na terenach wiejskich.
 • Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.
 • Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizacje polityki energetycznej.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy dla działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej.
 • Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.
 • Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń ze strony sektora energetycznego.
 • Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
 • Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce.
 • Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką na terenach wiejskich.
6
Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności ale nie wyłącznie, poprzez:
 • Promowanie oraz inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć komercyjnych służących energooszczędnym rozwiązaniom oraz ochronie środowiska naturalnego w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.
 • Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych fundacji.
 • Rzecznictwo interesów grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów fundacji.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z gospodarką energetyczną.
 • Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki.
 • Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o energetyce i odnawialnych źródłach energii
 • Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
 • Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych.
 • Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych.
 • Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku energetycznego.
 • Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi fundacji.
 • Udział w konsultacjach społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce.
 • Działania na rzecz ochrony patentowej oraz wdrażania projektów służących rozwiązaniom energooszczędnym.
7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżną z jej celami.

III . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w ramach realizacji jej celów, w zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
 • 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
 • 68.2 - Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 70.2 - Doradztwo związane z zarzadzaniem;
 • 71.2 - Badania i analizy techniczne;
 • 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 78.3 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 • 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.5. - Pozaszkolne formy edukacji;
 • 85.6 - Działalność wspomagającą edukację;
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej Fundacji.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (Zakład).
4. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
5. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.
6. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem zakładu. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.
7. Zakres działania Zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
8. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz majątek nabyty przez Fundację w toku działania.
2. Fundusz założycielski wnoszą fundatorzy w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy.
3. Na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z funduszu założycielskiego.
10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • działalności gospodarczej,
 • umów sponsorskich,
 • funduszy celowych.
11
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa Zarząd Fundacji. Spadek może być przyjęty tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Darczyńca lub spadkodawca może wskazać w umowie darowizny lub testamencie na jakie cele Fundacji mają być przeznaczone środki z darowizny.

IV. ORGANY FUNDACJI

12
1.Organami Fundacji są:
 • Zarząd Fundacji.
2.Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów. Na wniosek Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie poniesionych kosztów związanych z udziałem w pracy w organach.

ZARZĄD FUNDACJI

13
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację za zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, zarządzającym, reprezentującym i kontrolnym Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu Członków Zarządu.
4. Członków Zarządu powołują Fundatorzy, większością głosów.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.
6. Mandat Członka Zarządu będącego Fundatorem wygasa w przypadku:
 • Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce pozostałych Członków Zarządu,
 • Śmierci,
 • Skazania prawomocnym wyrokiem za działania niezgodne z prawem, prowadzone w ramach aktywności związanej z działalnością Fundacji,
 • W przypadku złamania Statutu Fundacji lub działania na szkodę Fundacji, potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub decyzją ministra właściwego dla Fundacji.
7. Ta sama osoba może być powołana na Członka Zarządu na więcej niż jedną kadencję.
8. Fundatorzy, w głosowaniu jawnym, w obecności wszystkich Fundatorów, wybierają z grona Członków Zarządu Prezesa Zarządu.
9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu oraz Rady Donatorów.
14
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie.
15
1. Zarząd Fundacji podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia są zwoływane w ramach potrzeb Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek innego Członka Zarządu, Fundatora, lub Dyrektora Fundacji zgłoszony na piśmie listem poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odczytania do Biura Fundacji z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem przypadków, dla których zastrzeżona jest jednomyślność Członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, na mocy pisemnego pełnomocnictwa, określającego treść głosu Członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała ma być podjęta.
5. Zarząd może podejmować uchwały na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z Członków Zarządu uprzednio nie wyrazi sprzeciwu na podejmowanie uchwał w określony sposób, przy czym można podjąć tylko takie uchwały, o których proponowanej treści Członkowie Zarządu zostali wcześniej powiadomieni.
6. W trybie przewidzianym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych Członków Zarządu.
7. W przypadku bieżących spraw, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w siedzibie Fundacji lub pod wskazanym adresem jeżeli żaden z Członków Zarządu uprzednio nie wyrazi sprzeciwu.
16
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności, ale nie wyłącznie:
 • Zarządzanie pracą Fundacji.
 • Pełnienie roli pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji.
 • Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji.
 • Uchwalanie programów działań Fundacji.
 • Uchwalanie budżetu Fundacji.
 • Ocena pracy Biura Fundacji, przyjmowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu.
 • Nadzór nad działalnością Biura Fundacji i Rady Donatorów.
 • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją.
 • Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 • Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.
 • Nadawanie tytułu Honorowego Donatora.
17
1. Zarząd może przyznać tytuł Honorowego Donatora osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla wdrażania i promocji idei czystej energii.
2. Honorowy Donator może być zapraszany przez Prezesa Zarządu na posiedzenia Zarządu lub posiedzenia Rady Donatorów z głosem doradczym.
18
Członkowie Zarządu lub podmioty z nimi powiązane mogą świadczyć odpłatnie usługi na rzecz Fundacji lub zawierać umowę sprzedaży o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 • Służą one realizacji celów Fundacji,
 • Zawarcie umowy poprzedzone będzie pisemną zgodą pozostałych Członków Zarządu.

RADA DONATORÓW

19
1. Zarząd może utworzyć Radę Donatorów, która składa się z darczyńców lub ich przedstawicieli, którzy w danym roku przekazali na rzecz Fundacji kwotę wyższą niż kwota ustalona uchwałą Zarządu na dany rok. Zarząd może zaprosić inne osoby do zasiadania w składzie Rady Donatorów.
2. Każdy darczyńca, o którym mowa w ust. 1 ma prawo do wskazania jednego przedstawiciela do Rady Donatorów.
3. Rada Donatorów jest organem doradczym Zarządu i Dyrektora Fundacji.
4. Zarząd przyjmując program działań Fundacji, konsultuje go z przedstawicielami Rady Donatorów.
5.Rada Donatorów podejmuje decyzje w drodze uchwał.
6.Rada Donatorów może żądać corocznych informacji o bieżących działaniach Fundacji.
7.Posiedzenia Rady Donatorów zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.

BIURO FUNDACJI

20
1.Zarząd może utworzyć Biuro
2.Biuro Fundacji jest jednostką organizacyjną Fundacji, którą tworzą osoby zatrudnione w Fundacji.
3.Biuro Fundacji pełni funkcję wykonawczą i organizacyjną w stosunku do Zarządu Fundacji.
4.Zakres zadań Biura Fundacji ustalony zostanie w uchwale Zarządu powołującej Biuro Fundacji lub regulaminie Biura Fundacji uchwalonym przez Zarząd. Do zadań Biura Fundacji może należeć:
 • Realizacja programów działań Fundacji,
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 • Przygotowywanie projektu budżetu,
 • Zapewnianie obsługi organów Fundacji,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Fundacji,
5. Biurem Fundacji może kierować Dyrektor Fundacji powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

IV. ZMIANA STATUTU

22
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, większością głosów.
2. Zmiana zasad działania lub sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Fundatorów. Zmiana statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.

VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą wszystkich Członków Zarządu.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie jednomyślnej uchwały Członków Zarządu o likwidacji Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
26
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
27
Konto: 82 2130 0004 2001 0998 4054 0001
KRS: 0000863747
NIP: 9292044628
REGON: 387236263
Data rejestracji: 7 października 2020 r.