+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Statut „Klaster Zielona Energia”

Rozdział I
Postanowienia ogólne § 1
Podstawowe zadania Klastra oraz sposób i formy jego realizacji

Klaster Zielona Energia jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności podmiotów i przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 2389 ze zm., dalej odpowiednio: „Klastry Energii” oraz „OZE”): 

 1. prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub) 
 2. prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub) 
 3. upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub) 
 4. opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub) 
 5. oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych; – w zakresie lub na rzecz szeroko rozumianej energetyki lub elektroenergetyki, w szczególności energetyki ze źródeł odnawialnych, elektromobilności, magazynów energii, tzw. eko-konwersji pojazdów, energetyki rozproszonej i Klastrów Energii – wobec organów publicznych lub państwowych (władzy publicznej).

2 Nazwa Klastra

 1. Nazwa Klastra brzmi: „Klaster Zielona Energia”.
 2. Klaster ma prawo posługiwania się skrótem w brzmieniu: „KZE” oraz nazwą i skrótami w językach obcych.

3 Siedziba, zakres terytorialny oraz okres działania Klastra

 1. Klaster działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Na terenie swojej działalności Klaser może tworzyć Filie, które nie posiadają osobowości prawnej. 
 3. Siedzibą Klastra jest miasto Zielona Góra. 
 4. Klaser jest powołany na czas nieoznaczony.

4 Podstawa prawna działania Klastra

 1. Mowa o Klastrze energii wskazanym w artykule 2 punkt 15) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Warto tu wspomnieć, że ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1);

3) dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230).

Rozdział II

Podstawowe zadania Klastra oraz sposoby ich realizacji

6 Zadania statutowe Klastra

Do podstawowych zadań Klastra należą w szczególności:

 1. działalność w zakresie przyczyniania się do tworzenia warunków rozwojowych w obszarach:
 1. wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej i ogólnokrajowej; 
 2. poprawy efektywności energetycznej w skali lokalnej i ogólnokrajowej, w tym bilansowania zapotrzebowania na energię i analizowania kosztochłonności gospodarki energetycznej; 
 3. transformacji regionów górniczych (tzw. coal regions in transition), w tym zwiększenia popytu na zatrudnienie w sektorze energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz sektorach powiązanych;
 4. tworzenia i rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych (tzw. smart grids), inteligentnych systemów pomiarowych (tzw. smart metering), inteligentnych miast (tzw. smart cities) oraz infrastruktury paliw alternatywnych, o której mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1124 ze zm.); 
 5. tworzenia i rozwoju stacjonarnych i mobilnych magazynów energii (tzw. vehicle-to-grid) oraz innych inteligentnych pojazdów (tzw. smart vehicles) oraz szeroko pojętej elektromobilność; 
 6. tworzenia, funkcjonowania, rozwoju oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym Klastrów Energii;
 7. promocji oraz edukacji (prowadzenie seminariów, szkoleń, doradztwa oraz konsultacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej, organizowanie konferencji, odczytów, sympozjów, ustanawianie ekspertów Klastrów) w zakresie Klastrów Energii, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii oraz kierunków transformacji energetycznej; i. tworzenia rozwiązań na rzecz pierwszeństwa (w tym programy ambasadorskie oraz pilotażowe) dla energii wytwarzanej lokalnie z odnawialnych i rozproszonych źródeł energii;
 8. wspierania inicjatyw związanych z opracowywaniem metodyki mapowania energetycznego kraju, jako elementu kluczowego dla przyszłej transformacji energetycznej Polski. 
 9. działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami tradycyjnej działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem (poszukiwaniem i wydobywaniem), przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw (w tym działalność na rzecz neutralności klimatycznej gospodarki);
 10. działalność w zakresie rozwoju narzędzi do monitorowania oraz ograniczania zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (bezpieczeństwo energetyczne), dokonywania ocen (analiz) i formułowania wniosków (rekomendacji), co do działań niezbędnych w tym zakresie – dla podmiotów zewnętrznych;
 11. działalność w zakresie prognozowania kierunków rozwoju szeroko pojętej energetyki i rynku energetycznego w skali lokalnej, krajowej i zagranicznej (w tym prognozowanie popytu i podaży na energię pozyskiwaną z poszczególnych źródeł);
 12. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania prawa z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej, krajowej i europejskiej polityki energetycznej – współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami;
 13. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania rozwiązań technologicznych z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej i krajowej;
 14. działalność w zakresie transferu wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki, jego wspomaganie, przyspieszenie i rozwój, jak również działalność w zakresie prowadzenia prac i programów rozwojowych (wdrażanie innowacyjnych rozwiązań) w powyższym zakresie;
 15. działalność w zakresie nawiązywania kontaktów potencjalnych inwestorów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla celów promowania Klastrów Energii, energetyki rozproszonej, energetyki z odnawialnych źródeł energii, infrastruktury paliw alternatywnych, elektromobilności; 
 16. działalność w zakresie prowadzenia zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej (władzy publicznej);
 17. działalność w zakresie pozyskiwania (oraz pomoc w pozyskiwaniu) finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) na rzecz realizowania zadań statutowych klastra;
 18. działalność w zakresie pomocy przy wydatkowaniu finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) – w szczególności jako tzw. instytucja pośrednicząca czy tzw. instytucja wdrażająca (lub inna instytucja tego typu);
 19. działalność w pozostałym zakresie poprzez realizację celów i zadań w zakresie szeroko rozumianej energetyki (energetyki ze źródeł odnawialnych, energetyki rozproszonej), określonych w dokumentach rządowych oraz innych dokumentach przygotowanych i uchwalonych przez odpowiednie organy władzy i administracji publicznej (władzy publicznej);
 20. działalność w zakresie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji Członków klastra;
 21. działalność w zakresie promowania osiągnięć gospodarczych i energetycznych Członków klastra;
 22. działalność w zakresie promowania, organizowania i tworzenia warunków do rozstrzygania sporów w drodze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. Alternative Dispute Resolution) – postępowania polubownego i pojednawczego;
 23. działalność w zakresie kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym z udziałem Członków Klastra;
 24. przedstawicielstwo i obrona interesów podmiotów zrzeszonych w Klastra wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych; 
 25. organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz przemysłu (poszczególnych branż gospodarki) dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki w kontekście jej lokalnej transformacji;
 26. wykonywanie innych zadań, w tym audytu i certyfikacji;
 27. działalność w zakresie prowadzenia warsztatów oraz szkoleń w zakresie tzw. dobrych praktyk dotyczących wszelkich aspektów wymienionych w ustępach 1-19 powyżej.

7. Sposoby i formy realizacji podstawowych zadań Klastra

 1. Klaster realizuje swoje podstawowe zadania (zadania statutowe klastra) również poprzez: 
 2. świadczenie na rzecz Członków Klastra pomocy w różnych formach i zakresie przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie energetyki rozproszonej, ze szczególnych uwzględnieniem Klastrów Energii;
 3. współpracę z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, organizacjami gospodarczymi, społecznymi, zawodowymi oraz placówkami naukowymi;
 4. prowadzenie prac i programów badawczych oraz monitoringu w zakresie szeroko pojętej energetyki oraz energetyki rozproszonej – ze szczególnym uwzględnieniem Klastrów Energii;
 5. tworzenie, prowadzenie oraz dystrybuowanie systemów informacji gospodarczej; 
 6. tworzenie i wydawanie artykułów, czasopism, gazet, biuletynów, wydawnictw periodycznych, książek – zarówno w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej – na potrzeby Członków Klastra, jak również w ramach zadań zleconych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty władzy publicznej; 
 7. przeprowadzanie różnorodnych badań oraz przygotowywanie wyników tych badań (analiz, ocen, opinii, rekomendacji, raportów, wniosków) oraz innych zestawień w zakresie lokalnej, krajowej i zagranicznej energetyki;
 8. prognozowanie kierunków rozwoju energetyki, w tym energetyki rozproszonej (Klastrów Energii) oraz energetyki ze źródeł odnawialnych (wielkość produkcji energii z poszczególnych źródeł) oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie;
 9. prowadzenie zadań powierzonych przez administrację państwową, rządową i samorządową oraz delegowanie swoich przedstawicieli do wyżej wymienionych organów; i. nawiązywanie i ułatwianie kontaktów Członkom Klastra z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się energetyką dla promowania energetyki ze źródeł odnawialnych i rozproszonych;
 10. udział w targach, wystawach, konferencjach, giełdach oraz innych imprezach okolicznościowych w kraju i za granicą oraz ich organizowanie dla promowania osiągnięć, produktów i usług Klastra oraz jej Członków;
 11. współpracę z placówkami naukowymi, szkołami oraz ekspertami krajowymi i zagranicznymi – w tym prowadzenie działalności oświatowej;
 12. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi (ich odpowiednikami);
 13. współpracę z mediami tradycyjnymi oraz tzw. nowymi mediami;
 14. prowadzenie stron internetowych, blogów, kanałów interaktywnych i profili w tzw. social mediach;
 15. ustanawianie ekspertów, zespołów eksperckich 
 16. organizowanie szkoleń, wykładów, sympozjów, prezentacji naukowych oraz warsztatów praktycznych dla Członków Klastra oraz podmiotów zewnętrznych;
 17. tworzenie i wspieranie fundacji i funduszy w celach realizacji i upowszechniania zadań statutowych Klastra;
 18. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa idei produkcji energii ze źródeł rozproszonych (w tym Klastrów Energii) oraz źródeł odnawialnych – w tym upowszechnianie idei prosumenta;
 19. występowanie samodzielnie lub razem z Członkami Klastra w ramach postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej (władzami publicznymi), których stronami lub uczestnikami są Członkowie klastra;
 20. współdziałanie z rządowymi agencjami, funduszami celowymi i bankami w zakresie finansowania szeroko rozumianej energetyki, energetyki rozporoszonej (Klastrów Energii), oraz energetyki ze źródeł odnawialnych – w tym udzielanie pomocy Członkom Klastra w uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności w powyższym zakresie;
 21. udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej, prawnej, ekonomicznej oraz proinnowacyjnej Członkom Klastra – w tym ułatwianie Członkom Klastra dokonywania czynności prawnych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez upowszechnianie idei obrotu elektronicznego, podpisu elektronicznej, etc.;
 22. inne formy niezbędne dla realizacji celów i zadań statutowych Klastra, w tym działanie jako tzw. instytucja pośrednicząca lub tzw. instytucja wdrażająca (lub analogiczna instytucja o podobnych celach) w ramach współpracy przy wydatkowaniu finansowania zewnętrznego (krajowego i zagranicznego). 
 23. Klaster może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie dla realizacji celów statutowych, w tym w szczególności w następującym zakresie:
 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
 • 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 • 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 63.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
 • 68.2 – Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 70.2 – Doradztwo związane z zarzadzaniem;
 • 71.2 – Badania i analizy techniczne;
 • 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • 74.9 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 78.3 – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 • 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.5. – Pozaszkolne formy edukacji;
 • 85.6 – Działalność wspomagającą edukację;
 • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Klastra

 1. Członkiem Klastra może być każdy podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), jeżeli:
 2. przedmiotem jego działalności jest co najmniej jedna z następujących dziedzin: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, równoważenie zapotrzebowania, bilansowanie, przesyłanie, dystrybuowanie, import, eksport, zaopatrzenie w lub obrót energią elektryczną pochodzącą głównie z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu OZE (lub)
 3. podmiot ten jest członkiem Klastra Energii (lub)
 4. podmiot ten jest instytucją naukową lub badawczą, w tym uczelnią, federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN, instytutem naukowym PAN, instytutem badawczym, instytutem naukowym, PAU lub innym podmiotem (przedsiębiorcą) prowadzącym działalność naukową dotyczącą szeroko pojętej energetyki, w sposób samodzielny i ciągły – nie będąc jednocześnie członkiem żadnego z Klastrów Energii (lub) 
 5. podmiot ten jest spółką prawa handlowego utworzoną przez uczelnie lub jednostki naukowe w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym transferu technologii dotyczącą szeroko pojętej energetyki (lub) 
 6. przedmiotem jego działalności jest wykonywanie działalności statutowej lub gospodarczej (m.in. wytwórczej, handlowej, budowlanej, edukacyjnej, badawczej, usługowej) innej niż wyżej wymienione – związanej z szeroko pojętą energetyką, energetyką rozproszoną lub energetyką z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu OZE. 
 7. Uczestnictwo Członka w Klastrze nie ogranicza jego przynależności do innych organizacji, izb gospodarczych i stowarzyszeń.

8 Nabycie członkostwa w Klastrze

 1. Nabycie członkostwa w klastrze przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu (członkowie założyciele). 
 2. Nabycie członkostwa przez inne podmioty (nowi członkowie) następuje poprzez: 
 3. złożenia pisemnej lub elektronicznej deklaracji członkostwa, zgodnie ze wzorem i wedle procedury ustalonej przez Zarząd Fundacji (oraz) 
 4. podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji o przyjęciu w poczet Członków Klastra. 
 5. Przyjęty w poczet Członków Klastra może być wyłącznie podmiot, który:
 6. prowadzi na terenie działania Klastra działalność gospodarczą, o której mowa w Rozdziale III § 7 ust. 1 Statutu – zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem (oraz) 
 7. złożył deklarację członkostwa zgodnie ze wzorem i zgodnie z procedurą ustaloną w Fundacji (oraz) 
 8. uiścił opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji.

 

9 Utrata członkostwa w Klastrze 

 1. Członek Klastra traci członkostwo w następujących przypadkach:
 2. podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków Klastra przez Zarząd Fundacji, podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek członka organu Klastra, organu Klastra lub któregokolwiek z Członków Klastra; przed wydaniem uchwały Zarząd Fundacji może wystąpić o zajęcie stanowiska przez zainteresowanego Członka Klastra. 
 3. podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków Klastra przez Walne Zgromadzenie Fundacji, podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek organu Klastra lub któregokolwiek z Członków Klastra; 
 4. zaprzestania przez Członka Klastra prowadzenia działalności, 
 5. niezapłacenia w całości lub w pełnej wysokości składki członkowskiej
 6. działania na szkodę Klastra;
 7. rezygnacji Członka Klastra

 

10 Honorowi Członkowie Klaster

Zarząd Fundacji może uhonorować tytułem: „Honorowego Członka Klastra Zielonej Energii” podmiot zasłużony w działalności na rzecz klastra, na rzecz szeroko rozumianej energetyki, energetyki rozproszonej, Klastrów Energii lub na rzecz energetyki z odnawialnych źródeł energii („Honorowy Członek”).

 

11 Składki członkowskie

 1. Jeżeli z treści Statutu nie wynika inaczej, każdy Członek Klastra zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Klastra składek członkowskich w pełnej wysokości i w ustalonych terminach.
 2. Wpisowe wynosi 5.000 PLN (pięć tysiący i 00/100) 
 3. Składka członkowska wynosi 100,00 PLN (sto złotych 00/100 )płacona jest z góry, najpóźniej do piętnastego (15) stycznia każdego roku kalendarzowego na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Klaster.
 4. Brak uiszczenia składki członkowskiej w terminie lub w zaniżonej wysokości powoduje utratę członkostwa w Klastrze.
Chinese (Simplified)EnglishPolish